Jednoduchý predminulý čas v angličtine


Pomenovanie predminulý v slovenčine výstižne vystihuje použitie tohto slovesného času. V anglickom jazyku slúži predminulý čas na vyjadrenie skutočnosti, že nejaký dej sa odohral pred iným dejom v minulosti. Predminulý čas sa vzťahuje k skoršiemu z týchto dvoch dejov.


Predminulý čas sa v angličtine tvorí pomocou spojenia slovesa to have v minulom čase a trpného príčastia minulého, pre ktoré v angličtine máme výraz past participle. V slovenčine sa predminulý čas spája a dôsledne prekladá väzbou pomocného slovesa byť v minulom čase a takzvaného minulého príčastia elového: he had told – on bol povedal. V normálnej reči sa ale namiesto toho používa elové príčastie bez pomocného slovesa, a pociťuje sa to ako minulý čas slovesa. Následnosť udalostí je zrozumiteľná z kontextu.


Príklady viet na predminulý čas v angličtine a ich preklad:


When he woke up this morning, his brother had left already. „Keď sa ráno prebudil, jeho brat už odišiel.“ (bol už preč)


After I had eaten my lunch, I went back to work. „Potom ako som zjedol svoj obed, vrátil som sa späť k práci.


Before I arrived at the airport, the departure had been postponed. „Prv než som prišiel na letisko, let bol odložený.“


I had studied English before I moved to New Jersey. „Učila som sa po anglicky, než som sa presťahovala do New Jersey.“


I did not have any money because I had lost my wallet. „Nemal som žiadne peniaze, pretože som stratil peňaženku.“


Zápor anglického predminulého času sa tvorí, ako zvyčajne pri záporoch slovies, pomocou častice not. Alebo niektorou zápornou príslovkou: never, nowhere.


I had not studied English before I moved to New Jersey.
Neučila som sa po anglicky, predtým než som sa preťahovala do New Jersey.


Otázka anglického predminulého času sa tvorí inverziou, teda vzájomným premiestnením podmetu a prísudku vo vete.


Had you studied English before you moved to New Jersey? „Učila si sa po anglicky, predtým než si sa presťahovala do New Jersey?“


Niekedy, keď je následnosť udalostí z kontextu zrejmá, a to najmä v súvislom rozhovore, možno použiť jednoduchý minulý čas namiesto predminulého – t.j. podobne ako v slovenčine.


After I had gone shopping, I stopped at the telephone booth. „Potom ako som šiel nakupoval, pristavil som sa v telefónnej búdke.“
After I went shopping, I stopped at the health spa.


Najčastejšou chybou pri minulom priebehovom čase je jeho používanie tam, kde nepatrí.
When I was young, I had been a good child. „Keď som bola mladá, bola som dobré dieťa“
(Nesprávne – nepociťuje sa dokonavosť slovesa hlavnej vety v angličtine.)
When I was young, I was a good girl.
(Správne – bez predminulého času)


Yesterday the Johnsons had opened their new business. „Včera si Johnsonovci otvorili nový podnik.“
(Nesrpávne – nepociťuje sa dokonavosť slovesa hlavnej vety v angličtine.)
Yesterday the Johnsons opened their new business.
(Správne – bez predminulého času)

V niektorých veľmi ojedinelých prípadoch môže byť v predminulom čase sloveso vzťahujúce sa k udalosti, ktorá nastala neskôr. Udalosť, ktorá prebehla ako prvá je tu v jednoduchom minulom čase.


Before I had finished writing the letter, the telephone rang. „Skôr než som dokončil písanie listu, zazvonil telefón.“
(Zvonenie ma vyrušilo, predtým než som dokončil písanie listu.)
Veta by vôbec nevzbudzovala pozornosť, keby namiesto „before“ stálo „after“. Ide o to, že udalosť v predminulom čase sa začala ako prvá, aj keď sa azda skončila neskôr.


 

Lex Lingea banner

pracovny pohovor banner